ฝ้า เพดานแบบมาตราฐาน

  • C = ระยะถอยร่น

กรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

A * B * C *
แผ่นฝ้า *
ไม้มอบ