ภาษาไทย
ประเทศ
ไทย
ไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
International
ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
English
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
เลือกส่วนประกอบเพื่อคํานวณ
หลังคา
ทรงเพิงแหงน, ทรงจั่ว, ทรงปั่นหยา, ทรงมะนิลา, ทรงปั้นหยาและจั่ว, ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
roof
ฝ้า เพดาน
แบบมาตรฐาน
ceiling
ผนัง
แบบผืนเดียว และ แบบห้องสี่เหลี่ยม
wall
พื้้น
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน, แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ, แบบแนวเฉียง, แบบก้างปลา
floor
ตกแต่ง
แบบมาตรฐาน
custom
เลือกรูปแบบ
ทรงเพิงแหงน
ทรงเพิงแหงน
ทรงจั่ว
ทรงจั่ว
ทรงปั่นหยา
ทรงปั่นหยา
ทรงมะนิลา
ทรงมะนิลา
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
แบบผืนเดียว
แบบผืนเดียว
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบแนวเฉียง
แบบแนวเฉียง
แบบก้างปลา
แบบก้างปลา
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
เลือกรูปแบบ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ระยะยื่น
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ความสูง
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
เว้นร่องกี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
ผลคำนวณ
วัสดุ
คำนวณใหม่คำนวณใหม่
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ( “บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น ๆ (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ใช้บังคับในประเทศไทย และมุ่งหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว หรือความปลอดภัยของข้อมูล ที่ใช้บังคับและมีผลบังคับอยู่ในประเทศไทย การจัดทำนโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องความเป็นส่วนตัว วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย วิธีที่บริษัทมุ่งหมายจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ การจัดเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บไว้ และวิธีที่ท่านอาจร้องเรียนหากเห็นว่าบริษัทกระทำขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด

บทนิยาม

 • บริษัท หมายถึง บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด Shera Building Solution Philippines Corp. PT Shera Building Solution Indonesia Shera Vietnam Company Limited Shera Myanmar Company Limited Shera Building Solutions India Private Limited และ Mahaphant India Private Limited รวมถึง บริษัท กิจการร่วมค้า หรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าโดยมีผลประโยชน์หรือโดยหลักฐานทางทะเบียน ไม่ว่าภายในหรือนอกประเทศ ซึ่งมีอยู่ในขณะทำเอกสารฉบับนี้ หรือมีการจัดตั้งในอนาคต ทั้งนี้รวมถึง ผู้กระทำการแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากสามารถแยกความแตกต่างหรือสามารถสืบค้นกลับไปที่ตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น) รวมถึงข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
 • การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายฉบับนี้ใช้กับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่มีการเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ละรายดังต่อไปนี้ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า บุคคลที่กระทำการแทนลูกค้า และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว ช่องทางที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร แต่รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หรือแอปพลิเคชัน (Application) ใดๆ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น และช่องทางของบุคคลภายนอกที่ท่านทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
 • นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใด ๆ เว้นแต่เท่าที่บริษัทจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลง
1.

ข้อมูลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” เท่าที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ
 • ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และลูกค้าของผู้ให้บริการสถานที่จัดงานแสดงผลงาน งานอีเวนท์ หรือ นิทรรศการที่บริษัทร่วมงานด้วย ซึ่งรวมถึงลูกค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เยี่ยมชม และผู้จัดงานแสดงผลงาน งานอีเวนท์ หรือ นิทรรศการของลูกค้า ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวหรือกิจกรรมอื่น ๆ หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่จัดทำหรือจัดการโดยบริษัทใด ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ หรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม”) และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนอื่น ๆ ของลูกค้าที่บริษัทติดต่อด้วย (เรียกรวมกันว่า “ผู้แทน”)
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่มีกับบริษัท และสถานที่และวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานภาพทางการสมรส และข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะของท่าน ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือและเสียงที่บันทึกไว้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ คำสั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการของบริษัทโดยท่าน
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลขที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัทที่มีไว้สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ และสำหรับแอปพลิเคชัน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านให้แก่บริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อ คำสั่งซื้อ หรือ การใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อการแนะนำลูกค้า
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องที่กระทำโดยสมัครใจ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ แต่การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการบางอย่างให้แก่ท่าน
ข้อมูลบางอย่างที่บริษัทเก็บรวบรวมอาจถือเป็น “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” บริษัทมุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจากท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือในกรณีที่กฎหมาย หรือศาล หรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือในกรณีที่ท่านได้จงใจเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้วเท่านั้น และมุ่งหมายที่จะแบ่งปันข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • เพื่อการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก
 • เพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน
 • เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญอื่น ๆ
2.

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

3.

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

4.

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่นในกรณีใดและอย่างไร

5.

การเก็บข้อมูล

6.

เว็บไซต์ของบริษัท

7.

ผู้เยาว์

8.

การให้ความยินยอม

9.

สิทธิของท่าน

10.

ติดต่อเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

บริษัทประสงค์จะแจ้งชื่อของท่าน และให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่านแก่บุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงบริษัทต่าง ๆ แก่บริษัทในเครือ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด และให้บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือให้บริการทางการตลาดหรือการวิจัยใด ๆ ผู้จัดงาน ผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้น ไม่ว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก โดยบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวอยู่ในต่างประเทศนั้น อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอหรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย บริษัทแจ้งชื่อและให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อที่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย รวมถึงการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องการเสนอให้แก่ท่านได้ แต่ทั้งนี้บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
หากท่านไม่ต้องการรับการเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดทางตรงใด ๆ ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อมาที่ dataprotection@shera.com หรือโดยการใช้คำสั่งบอกเลิกการรับข่าวสาร (unsubscribe) จากข้อความการตลาดทางตรง คำร้องขอดังกล่าวควรระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นคำร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใด
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดได้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หากมี และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปต่างประเทศ) ตามที่ระบุในข้อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด