ภาษาไทย
ประเทศ
ไทย
ไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
International
ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
English
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
เลือกส่วนประกอบเพื่อคํานวณ
หลังคา
ทรงเพิงแหงน, ทรงจั่ว, ทรงปั่นหยา, ทรงมะนิลา, ทรงปั้นหยาและจั่ว, ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
roof
ฝ้า เพดาน
แบบมาตรฐาน
ceiling
ผนัง
แบบผืนเดียว และ แบบห้องสี่เหลี่ยม
wall
พื้้น
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน, แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ, แบบแนวเฉียง, แบบก้างปลา
floor
ตกแต่ง
แบบมาตรฐาน
custom
เลือกรูปแบบ
ทรงเพิงแหงน
ทรงเพิงแหงน
ทรงจั่ว
ทรงจั่ว
ทรงปั่นหยา
ทรงปั่นหยา
ทรงมะนิลา
ทรงมะนิลา
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
แบบผืนเดียว
แบบผืนเดียว
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบแนวเฉียง
แบบแนวเฉียง
แบบก้างปลา
แบบก้างปลา
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
เลือกรูปแบบ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ระยะยื่น
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ความสูง
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
เว้นร่องกี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
ผลคำนวณ
วัสดุ
คำนวณใหม่คำนวณใหม่
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

บอร์ดเนื้อเหนียว เจาะไม่แตก

เฌอร่า บอร์ด โปร มีความเหนียวมากกว่า
สมาร์ทบอร์ด ทั่วไปถึง 4 เท่า

ผิวหน้าเรียบเนียน

ผิวหน้าเรียบเนียน ทาสีขึ้นง่าย

ประหยัดสีมากกว่า 20%

*ผ่านการทดสอบจากช่าง 100 คน เมื่อทาสีบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พื้นที่ 24 ตร.ม. ด้วยสีรองพื้น 1 รอบและสีจริง 2 รอบ พบว่า เฌอร่า บอร์ด โปร ประหยัดสีมากกว่า แผ่นสมาร์ทบอร์ดทั่วไปมากกว่า 20%

ผลิตภัณฑ์

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด โปร

แผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด โปร เนื้อเหนียวเจาะไม่แตก ผิวหน้าเรียบเนียน ช่วยประหยัดสีมากกว่า สมาร์ทบอร์ด ทั่วไปถึง 20% มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบขอบตรงสำหรับผนังเว้นร่อง และแบบขอบลาดสำหรับผนังฉาบเรียบ ทนน้ำ ทนชื้น ไม่ลามไฟ ทนแรงกระแทกและกันเสียงได้ดี จึงเหมาะใช้เป็น ผนังเบา กับทุกประเภทอาคาร

คลิก
คลิก

แผ่นฝ้า เฌอร่า บอร์ด โปร

แผ่นฝ้า เฌอร่า บอร์ด โปร เนื้อเหนียวเจาะไม่แตก ผิวหน้าเรียบเนียน ช่วยประหยัดสีมากกว่า สมาร์ทบอร์ด ทั่วไปถึง 20% ทนน้ำ ทนชื้น ไม่ลามไฟ เหมาะสำหรับงานฝ้าภายใน ฝ้าภายนอก หรือบริเวณพื้นที่เปียกชื้น อาทิ ห้องน้ำ ห้องครัว โรงจอดรถ ฯลฯ

คลิก
คลิก

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

EPD และ ISO 14025

เฌอร่า เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมด้วยห้าห่วง เจ้าแรกในเอเชีย ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมสากล EPD (Environmental Product Declaration) รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งผ่านกระบวนการ ตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางระดับโลกตามมาตรฐาน ISO 14025 และ EN 15804 จากการที่ เฌอร่า และ ห้าห่วง ได้ยึดมั่นในหลักการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานลดลง

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

จากองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ LEED ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับประเมินอาคารสีเขียว สะสมเครดิต (LEED Credit) ให้กับผู้ออกแบบ อาคารสิ่งก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก LEED Credit นี้จะเอื้อให้ผู้ออกแบบรวมถึงตัวอาคารนั้นๆ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในสังคมสีเขียวยุคปัจจุบัน

ISO 14001 มาตรฐานการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับ มากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจและเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย

รับรองผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกันโดยพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์และ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การรับรองฉลากเขียวในการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวที่ได้รับการแต่งตั้งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม

รับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Made in Thailand (MiT)

สินค้าผ่านการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด สามารถใช้สินค้าเฌอร่าในงานจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบของภาครัฐกำหนดให้ใช้สินค้าที่ผ่านการรับรอง MiT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

สินค้าเฌอร่าได้ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์ มอก. ว่าสินค้าเฌอร่านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงมีคุณภาพสมราคา

Green label certificate จากประเทศสิงคโปร์

รับรองวัสดุที่ผ่านเกณฑ์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม รายแรกในประเทศไทย

Green Choice Philippine จากประเทศฟิลิปปินส์

Green Choice Philippine (GCP) ฉลากสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ เฌอร่า เป็นผู้ผลิตไฟเบอร์ซ๊เมนต์รายแรกของโลกที่ได้รับรองมาตรฐานนี้