ภาษาไทย
ประเทศ
ไทย
ไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
International
ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
English
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
เลือกส่วนประกอบเพื่อคํานวณ
หลังคา
ทรงเพิงแหงน, ทรงจั่ว, ทรงปั่นหยา, ทรงมะนิลา, ทรงปั้นหยาและจั่ว, ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
roof
ฝ้า เพดาน
แบบมาตรฐาน
ceiling
ผนัง
แบบผืนเดียว และ แบบห้องสี่เหลี่ยม
wall
พื้้น
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน, แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ, แบบแนวเฉียง, แบบก้างปลา
floor
ตกแต่ง
แบบมาตรฐาน
custom
เลือกรูปแบบ
ทรงเพิงแหงน
ทรงเพิงแหงน
ทรงจั่ว
ทรงจั่ว
ทรงปั่นหยา
ทรงปั่นหยา
ทรงมะนิลา
ทรงมะนิลา
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
แบบผืนเดียว
แบบผืนเดียว
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบแนวเฉียง
แบบแนวเฉียง
แบบก้างปลา
แบบก้างปลา
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
เลือกรูปแบบ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ระยะยื่น
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ความสูง
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
เว้นร่องกี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
ผลคำนวณ
วัสดุ
คำนวณใหม่คำนวณใหม่
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการ

นโนบายการกำกับดูแล
จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
corporate

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยทั่วไปที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงบนหลักปรัชญาขององค์กร ดังนี้

proactive

PROACTIVE

ใฝ่รู้สร้างสิ่งใหม่

inspiring

INSPIRING

ด้วยใจคิดสร้างสรรค์

proficient

PROFICIENT

พร้อมสรรพอย่างเชี่ยวชาญ

responsible

RESPONSIBLE

มุ่งบูรณาการเพื่อสังคม

corporate

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กอปรกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม

download

ดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

download

ดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรณยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

บทนำ

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนั้น บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มิได้มุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จทางการเงินของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจด้วย บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และยังเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจได้อย่างภาคภูมิ

download

ดาวน์โหลดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

download

ดาวน์โหลดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เรียกรับหรือรับสินบนทุกประเภทและไม่ว่าสินบนนั้นจะอยู่ในรูปแบบ ประเภท วิธีการใด ๆ ด้วยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ซึ่งเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ บุคคลทั่วไป บุคคลของหน่วยงานเอกชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการกระทำหรือละเว้นการกระทำเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับอนุโลมให้กระทำได้หรือเป็นไปตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามแห่งท้องถิ่นที่สังคมทั่วไปยึดถือปฏิบัติตามกาลโอกาสโดยสอดคล้องกับกฎหมายและศีลธรรมอันดี

anti corruption

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

download

ดาวน์โหลดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

download

ดาวน์โหลดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

conflicts of interest policy

นโยบายการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

conflicts of interest policy

1.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ประกอบกิจการดังกล่าวก่อนที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในกรณีนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายงานให้เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ทราบทันที

2.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ทราบทันที

3.

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการกิจการของบริษัทของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น ทั้งนี้ ให้รายงานต่อเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเพื่อการพิจารณาวาระนั้น ๆ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
download

ดาวน์โหลดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

download

ดาวน์โหลดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์