บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)  

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ( “บริษัท”) ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น ๆ (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ใช้บังคับในประเทศไทย และมุ่งหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว หรือความปลอดภัยของข้อมูล ที่ใช้บังคับและมีผลบังคับอยู่ในประเทศไทย การจัดทำนโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องความเป็นส่วนตัว วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย วิธีที่บริษัทมุ่งหมายจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ การจัดเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บไว้ และวิธีที่ท่านอาจร้องเรียนหากเห็นว่าบริษัทกระทำขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด

บทนิยาม

 

 • บริษัท หมายถึง บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
 • บริษัทในเครือ หมายถึง  บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด Shera Building Solution Philippines Corp. PT Shera Building Solution Indonesia Shera Vietnam Company Limited Shera Myanmar Company Limited Shera Building Solutions India Private Limited และ Mahaphant India Private Limited รวมถึง บริษัท กิจการร่วมค้า หรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าโดยมีผลประโยชน์หรือโดยหลักฐานทางทะเบียน ไม่ว่าภายในหรือนอกประเทศ ซึ่งมีอยู่ในขณะทำเอกสารฉบับนี้ หรือมีการจัดตั้งในอนาคต ทั้งนี้รวมถึง ผู้กระทำการแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย 
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากสามารถแยกความแตกต่างหรือสามารถสืบค้นกลับไปที่ตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น) รวมถึงข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
 • การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายฉบับนี้ใช้กับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่มีการเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ละรายดังต่อไปนี้ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า บุคคลที่กระทำการแทนลูกค้า และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว ช่องทางที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร แต่รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หรือแอปพลิเคชัน (Application) ใดๆ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น และช่องทางของบุคคลภายนอกที่ท่านทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
 • นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใด ๆ เว้นแต่เท่าที่บริษัทจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลง

 

1. ข้อมูลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน


บริษัทเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” เท่าที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับ
 • ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และลูกค้าของผู้ให้บริการสถานที่จัดงานแสดงผลงาน งานอีเวนท์ หรือ นิทรรศการที่บริษัทร่วมงานด้วย ซึ่งรวมถึงลูกค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เยี่ยมชม และผู้จัดงานแสดงผลงาน งานอีเวนท์ หรือ นิทรรศการของลูกค้า ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวหรือกิจกรรมอื่น ๆ หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่จัดทำหรือจัดการโดยบริษัทใด ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ หรือบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม”) และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนอื่น ๆ ของลูกค้าที่บริษัทติดต่อด้วย (เรียกรวมกันว่า “ผู้แทน”)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่มีกับบริษัท และสถานที่และวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานภาพทางการสมรส และข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะของท่าน ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือและเสียงที่บันทึกไว้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ คำสั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการของบริษัทโดยท่าน
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลขที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร (ถ้ามี)
 • กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัทที่มีไว้สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ และสำหรับแอปพลิเคชัน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านให้แก่บริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อ คำสั่งซื้อ หรือ การใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อการแนะนำลูกค้า

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องที่กระทำโดยสมัครใจ ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ แต่การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการบางอย่างให้แก่ท่าน

ข้อมูลบางอย่างที่บริษัทเก็บรวบรวมอาจถือเป็น “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” บริษัทมุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจากท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือในกรณีที่กฎหมาย หรือศาล หรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือในกรณีที่ท่านได้จงใจเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้วเท่านั้น และมุ่งหมายที่จะแบ่งปันข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • เพื่อการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก
 • เพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน
 • เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญอื่น ๆ

 

2. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่มีการให้ข้อมูลเอง หรือข้อมูลทางเทคนิค ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในบางครั้งอาจมีบุคคลอื่นให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท โดยท่านอาจมีความเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวโดยตรงหรือไม่ก็ได้ เช่น บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

 • นายจ้างของท่าน หากบุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลติดต่อของท่าน
 • โรงแรมหรือผู้ให้บริการสถานที่จัดงานอื่น ๆ หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว
 • หน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
 • ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ หรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ผู้แทนจำหน่าย
 • ผู้แทนของท่าน
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งของภาคเอกชน สมาคมการค้าใด ๆ และ/หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ) หรือ
 • รายการข้อมูลติดต่อสำหรับการส่งจดหมายและการทำการตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะและจัดทำขึ้นเพื่อการค้า

 

3. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เยี่ยมชม และผู้แทน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการของตนได้ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เยี่ยมชม และผู้แทน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เป็นต้น

 • เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการทำความรู้จักลูกค้า ยืนยันตัวตน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้กับบริษัท
 • เพื่อเสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน และจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัท เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการ ทำให้แล้วสำเร็จ และ ทำให้เกิดผลซึ่งข้อร้องขอ หรือ ธุรกรรมที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ เอกสารอื่นใดที่ท่านอาจส่งให้กับเราเป็นครั้งคราว เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจมีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท การเก็บเงินค้างชำระจากท่าน และการปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกสัญญา การติดตามทวงถามหนี้ การบังคับคดีอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
 • เพื่อจัดหาสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทแก่ลูกค้า รวมถึงเพื่อการให้บริการรับประกันสินค้า ติดตั้ง ซ่อมแซมสินค้า ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท เมื่อท่านมีข้อสอบถาม
 • เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการ การใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ท่านมีต่อบริษัท หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ
 • การติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบัญชีใด ๆ ที่ท่านอาจมีกับเรา การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของบริษัท หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ้นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต
 • เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน การจัดทำใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน การยืนยันคำสั่งซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริษัท
 • เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ กรณีที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอื่น
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัท
 • เพื่อช่วยบริษัทในการประกอบธุรกิจของตน เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดการฝึกอบรม หรือทำการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และทำการสำรวจผู้บริโภค เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทำธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็นผลทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขายธุรกิจขององค์กร
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)
 • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
 • เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยเราหรือในนามของเรา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ และ การดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และ ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา
 • เพื่อการดำเนินการด้านการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น และ
 • เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น

หากบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทมุ่งหมายที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์นั้นในขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

 

4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่นในกรณีใดและอย่างไร


บริษัทไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกในลักษณะนิรนาม หรือในลักษณะข้อมูลรวมที่ไม่สามารถระบุหรือทราบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

บริษัทมุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์แต่เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจัดหาสินค้าหรือให้บริการตามที่ท่านขอรับให้แก่ท่าน เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ดังรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้ ในบางครั้งบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภายนอกบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อจัดหาสินค้า ให้บริการ หรือจัดกิจกรรมให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก
 • ผู้จัดงาน ผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้สนับสนุน งานอีเวนท์หรือนิทรรศการ
 • โรงแรมหรือผู้ให้บริการสถานที่จัดงานอื่น ๆ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์ หรือนิทรรศการ
 • ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ และตัวแทนลักษณะอื่น ๆ ที่ดำเนินการในนามของบริษัท หรือถูกว่าจ้างโดยบริษัท เช่น หน่วยงานที่จัดให้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนท์ บริการด้านการธนาคารหรือการเงิน บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ (Cloud System) หรือเครือข่ายข้อมูล บริการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนท์ นิทรรศการ บริการการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการรักษาความปลอดภัย บริการสอบบัญชี บริการด้านกฎหมาย บริการประกันภัย บริการวิจัยตลาด และบริการจัดการอีเมลหรือไปรษณีย์ และผู้แทนและตัวแทนที่ขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและ/หรือบริการในนามของบริษัท บริการจัดการประมูลสินค้า ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้บางรายอาจไม่อยู่ในประเทศไทย และในประเทศนั้นอาจไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
 • ธนาคารหรือสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี
 • บุคคลใดก็ตามที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ผู้ที่ซื้อหรือขาย หรือจะซื้อหรือจะขาย หากบริษัทขายธุรกิจหรือกิจการของบริษัทบางส่วน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อธุรกิจหรือบริษัทอื่น และ
 • บุคคลใดหรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐนั้นให้ทราบ

ท่านยินยอม และรับทราบว่า บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อพัฒนา หรือบำรุงรักษาระบบของบริษัท  ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทจะควบคุมและวางมาตรการเพื่อให้บุคคลภายนอกนั้นทำการเก็บรักษา ใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ ดำเนินการเพื่อให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

5. การเก็บข้อมูล


บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่บริษัทมีความสัมพันธ์กับท่าน เช่น ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการของบริษัท และเมื่อท่านยุติความสัมพันธ์กับบริษัทแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปไม่เกินระยะเวลา 10 ปีนับแต่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลง เว้นแต่ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปนานกว่า 10 ปีและตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้บนเครือข่ายระบบคลาวด์ ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลนั้นอาจต้องมีการโอนข้อมูลไปนอกประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6. เว็บไซต์ของบริษัท


เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของบริษัทจะบันทึกการเยี่ยมชมนั้นและเก็บข้อมูลต่อไปนี้

 • ที่อยู่ไอพีของท่าน (IP Address) (ซึ่งหากอธิบายโดยใช้คำทั่วไป หมายถึงข้อมูลเฉพาะที่กำหนดขึ้นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต)
 • คำค้นหาที่ใช้
 • ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้ และ
 • ข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด (เช่น หน้าเว็บ หรือไฟล์เอกสารหรือซอฟต์แวร์อื่น) และเวลาที่ทำการดาวน์โหลด

ข้อมูลข้างต้นนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติเท่านั้น เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถทราบได้ว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเยี่ยมชมมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้บริษัททราบได้ว่าจะปรับปรุงสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทได้อย่างไร

หากท่านติดต่อบริษัท ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ใด ๆ ของบริษัท หรืออีเมลถึงบริษัท บริษัทมุ่งหมายจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามที่ท่านขอหรือเพื่อตอบข้อสอบถามของท่านเท่านั้น นอกจากนี้ หากท่านให้ความยินยอมตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทอาจเพิ่มที่อยู่อีเมลของท่านไว้ในรายการข้อมูลติดต่อสำหรับการส่งจดหมายของบริษัท อย่างไรก็ดี ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบได้หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท งานอีเวนท์ การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางการตลาด สินค้า และ/หรือบริการของบริษัทอีก

สำหรับในส่วนของเว็บไซต์ที่จำกัดการเข้าถึง บริษัทจะใช้ “คุกกี้” (Cookies)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จดจำอุปกรณ์ของท่านและเก็บข้อมูลบางประเภทในระหว่างที่มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์จากอุปกรณ์เครื่องเดิม เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถตอบสนองท่านได้ดีขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมและวิเคราะห์จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อของท่าน เช่น ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ และภาษาที่เลือกใช้ ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานรายใด ๆ ได้ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ไม่ให้ตรวจหาคุกกี้หรือเพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ได้หากท่านต้องการ

สิ่งสำคัญคือท่านต้องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านและเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรออกจากระบบทุกครั้งหากท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับผู้อื่น

เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ใช่ผู้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทอาจจัดการหรือจัดให้มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อบุคคลภายนอก รวมถึงการจัดการหรือจัดให้มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อลูกค้าสำหรับนิทรรศการหรืองานอีเวนท์ของลูกค้า เว็บไซต์เหล่านี้เป็นของลูกค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอกรายอื่น และแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ดังกล่าวจัดทำสำหรับนิทรรศการของลูกค้าหรือบุคคลอื่นเท่านั้น และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของลูกค้าและบุคคลอื่นดังกล่าวในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ที่มีลิงค์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใด ๆ ที่จัดการหรือจัดให้มีโดยบริษัทเพื่อบุคคลภายนอก หรือลูกค้า บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนั้นก่อน

 

7. ผู้เยาว์


บริษัทไม่อาจทราบอายุของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บริษัทโดยที่ท่านไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านอาจติดต่อบริษัทและขอให้บริษัทลบข้อมูลนั้นได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

8. การให้ความยินยอม


เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอนุญาต เมื่อท่านใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ ของบริษัท หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท จะถือว่า

 • ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และรายละเอียดอื่นใดตามที่ระบุข้างต้น (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว) เว้นแต่และจนกว่าท่านจะแจ้งเพิกถอนความยินยอมนั้นต่อบริษัท ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือว่าท่านขอเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ บริษัทอาจไม่ดำเนินการตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต และ
 • ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และรายละเอียดอื่นใดตามที่ระบุข้างต้น วิธีการที่ระบุข้างต้น ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือว่าท่านขอเพิกถอนความยินยอม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อน และท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นแล้ว หรือมีสิทธิโดยประการอื่นที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท จะถือว่าท่านให้คำรับประกันว่าบุคคลนั้นทราบและให้ความยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

หากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติม บริษัทหรือผู้ให้บริการแก่บริษัทรายใด ๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก จะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมจากท่านสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

ท่านมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านหรือจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านขอรับให้แก่ท่านได้ การที่ท่านไม่อนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลบางประเภทตามที่บริษัทได้แจ้งหรือขอ อาจทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ หรือไม่สามารถประกอบธุรกิจ ดำเนินการทางธุรกรรมกับท่าน

 

9. สิทธิของท่าน

 

 • สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายทก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมของบริษัท หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินการตามคำขอตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทจำกัดการประมวลผลข้อมูล โดยผู้ควบคุมข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ แต่ไม่สามารถนำไปประมวลผลข้อมูลได้อีกต่อไป เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมหรือได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

10. ติดต่อเรา


หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ dataprotection@shera.com

บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้น

 

11. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราวไป เช่น เพื่อให้มีความสอดคล้องเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบริษัท ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบหากมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการแสดงข้อความว่า “ปรับปรุงใหม่” ไว้ที่ลิงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 30 วัน และบริษัทอาจขอความยินยอมจากท่าน (หากจำเป็น)

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด


เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) บริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ของท่าน กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) และรหัสไปรษณีย์ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา (“รายละเอียดข้อมูลติดต่อ”) เพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้

 • การส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาด รวมถึงการตลาดทางตรงเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท คำแนะนำ คำปรึกษา ข้อมูล และให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท (หากมี) ซึ่งรวมถึงโปรแกรมให้รางวัล/ให้ประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อบริษัท/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร (“ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด”)
 • เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทหากท่านมีข้อสอบถาม
 • เพื่อใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การส่งเสริมการขาย ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด  กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ การจัดการประกวด จับฉลาก งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ นิทรรศการ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือสัมมนา และการแข่งขัน ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม และเพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และทำการสำรวจผู้บริโภค

ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจำต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อที่จะดำเนินการเหล่านี้ได้

บริษัทประสงค์จะแจ้งชื่อของท่าน และให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่านแก่บุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงบริษัทต่าง ๆ แก่บริษัทในเครือ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะส่งให้ท่านเพื่อทำการตลาด และให้บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือให้บริการทางการตลาดหรือการวิจัยใด ๆ ผู้จัดงาน ผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้น ไม่ว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวว่าจะอยู่ ณ ประเทศใดทั่วโลก โดยบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวอยู่ในต่างประเทศนั้น อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอหรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย บริษัทแจ้งชื่อและให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อที่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย  รวมถึงการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องการเสนอให้แก่ท่านได้ แต่ทั้งนี้บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากท่านไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

หากท่านไม่ต้องการรับการเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดทางตรงใด ๆ ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อมาที่ dataprotection@shera.com หรือโดยการใช้คำสั่งบอกเลิกการรับข่าวสาร (unsubscribe) จากข้อความการตลาดทางตรง คำร้องขอดังกล่าวควรระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นคำร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใด

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดได้ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หากมี และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปต่างประเทศ) ตามที่ระบุในข้อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

Share line