Year : 2012

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

จากองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ LEED ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับประเมินอาคารสีเขียว สะสมเครดิต (LEED Credit) ให้กับผู้ออกแบบ อาคารสิ่งก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก LEED Credit นี้จะเอื้อให้ผู้ออกแบบรวมถึงตัวอาคารนั้นๆ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในสังคมสีเขียวยุคปัจจุบัน

Share line
 • #
  2015
  ISO 14001 มาตรฐานการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

  มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับ มากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจและเน้นเรื่องของก

 • #
  2014
  EPD และ ISO 14025

  เฌอร่า เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมด้วยห้าห่วง เจ้าแรกในเอเชีย ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมสากล EPD (Environmental Product Declaration) รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งผ่านกระบวนการ ตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางระดับโลกตามมาตรฐาน ISO 14025 และ EN

 • #
  2013
  Green Choice Philippine จากประเทศฟิลิปปินส์

  Green Choice Philippine (GCP) ฉลากสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ เฌอร่า เป็นผู้ผลิตไฟเบอร์ซ๊เมนต์รายแรกของโลกที่ได้รับรองมาตรฐานนี้

 • #
  2011
  Green label certificate จากประเทศสิงคโปร์

  รับรองวัสดุที่ผ่านเกณฑ์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม รายแรกในประเทศไทย

 • #
  2010
  ฉลากคาร์บอน Carbon label จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทย

  รายแรกในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยกระบวนการผลิตที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Technology) โดยใช้หลัก 5R Reduce Reuse Recycle Repair Refuse

  - การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
  - การใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตโดยการนำพลังไอน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน
  - การใช้วัตถุดิบที่ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ การใช้วัสดุรีไซเคิล และ/หรือ ผลพลอยได้
  จากอุตสาหกรรมอื่นเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการใช้เยื่อไฟเบอร์จากไม้ปลูกโตเร็ว
  เพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

 • #
  2009
  ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย

  รับรองผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกันโดยพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต (Life cycle consideration) จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์และ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การรับรองฉลากเขียวในการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวที่ได้รับการแต่งตั้งตามคุณสมบัติที่เหมาะสม