Residential
กุงคุณลุง | เฌอร่า
Project Reference : Farm, Food & Agri

กุงคุณลุง

สินค้าที่ใช้: - ไม้พื้นเฌอร่า คัลเลอร์ทรู สีในเนื้อ สีบราวน์ เวงเก้

Read More
ยูนิท33 | เฌอร่า
Project Reference : Hotel & Resort

ยูนิท33

สินค้าที่ใช้: - แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด - ไม้มอบ เฌอร่า

Read More
กรีนวิช วี ฟาร์อีสต์มอลล์ | เฌอร่า
Project Reference : Commercial Building

กรีนวิช วี ฟาร์อีสต์มอลล์

Read More
SHERA Solution Service
หลังคาโรงรถเฌอร่า ติดตั้งพร้อมหลังคากระเบื้องห้าห่วง  รุ่นไตรลอน คลู ซีรีส์ ติดตั้งพร้อมโครงเหล็กทำสีดำหรือสีขาว -  | เฌอร่า
SHERA : Solution Service

บริการต่อเติมโรงรถและตกแต่ง

หลังคาโรงรถเฌอร่า ติดตั้งพร้อมหลังคากระเบื้องห้าห่วง รุ่นไตรลอน คลู ซีรีส์ ติดตั้งพร้อมโครงเหล็กทำสีดำหรือสีขาว

Explore