Jan 01, 2012      1,155
Share line

โรงงานนครศรีธรรมราชได้ผ่านเกณฑ์

โรงงานนครศรีธรรมราชได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) จึงได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมมอบประกาศนียบัตร รับมอบโดย นายบัญชา เชาวพ้อง หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

Share line

Recommented News