Jan 01, 2012      2,609
Share line

โรงงานนครศรีธรรมราชได้ผ่านเกณฑ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 โรงงานนครศรีธรรมราชได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้รับเกียรติจาก รองปลัดกะทรวงอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร รับมอบโดย นางสาวเจตนา อินทร์สุวรรณ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

Share line

Recommented News