Jan 01, 2012      2,318
Share line

โรงงานนครศรีธรรมราช รับรางวัล สปก.ดีเ่ด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ

บมจ.มหพันธ์ไเบอร์ซีเมนต์ สาขานครศรีธรรมราช รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2553 วันที่ 8 มิถุนายน 2554 มอบโดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Share line

Recommented News