Jan 01, 2012      3,060
Share line

โรงงานนครศรีธรรมราช เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

โครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางโรงงานนครศรีธรรมราช ได้ส่งเข้าประกวด ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2553 และประกาศผล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 โดย นางสาวเจตนา อินทร์สุวรรณ วิศวกรสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารส่งเข้าประกวดในครั้ง ในการตัดสิน โรงงานจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้เพื่อให้คณะำกรรมการตรวจสอบจากนั้นคณะกรรมการ นำโดยสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน ตลิงชั่น เข้ามาตรวจสอบเอกสาร และ ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการทำงาน ภายในโรงงานนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 สำหรับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดที่ได้รับรางวัล มีทั้งหมด 9 แห่ง เป็นที่นครศรีธรรมราช จำนวน 5 แ่ห่ง โดย บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของเขตพื้นจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัล และคุณนิวัฒ โตมอญ - ผู้ชำนาญการผลิต เป็นผู้รับมอบรางวัล

Share line

Recommented News