conduct
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

 1. บทนำ

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนั้น บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มิได้มุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จทางการเงินของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจด้วย  บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร และยังเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจได้อย่างภาคภูมิ

 

 1. ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมนี้ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ หรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น

 

 1. หลักการพื้นฐาน

จรรยาบรรณในทางธุรกิจ หมายถึงมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมที่สามารถอ้างอิงสำหรับใช้กับองค์กรหรือบุคคลโดยทั่วไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางพฤติกรรมภายใต้กรอบทางกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมีหลักการพื้นฐานดังนี้

3.1      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ

3.2      เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ

3.3      ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4      ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

 

 1. การประพฤติและปฏิบัติตน

4.1      ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2      ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4.3      ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดี ความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลอื่นใด

4.4      ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ เช่น ไม่กระทำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น

4.5      ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ

4.6      หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง
ซึ่งหมายความรวมถึงการให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่าง ๆ การเล่นแชร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ

4.7      ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

4.8      ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

4.9      รักษาและร่วมสร้างสรรค์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 1. การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

 

 1. การแลกเปลี่ยนของขวัญ การให้ความบันเทิง และการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

6.1      ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ

6.2      หลีกเลี่ยงการให้หรือรับเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่า เช่นบัตรกำนัลเงินสด

6.3      บริษัทฯ มีนโยบาย “งดรับ” ของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยพนักงานมีหน้าที่สื่อสารให้คู่ค้าทางธุรกิจรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใดของคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรืออื่น ๆ บริษัทฯ อนุโลมให้รับได้ โดยเมื่อผู้แทนบริษัทฯ ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแล้วให้ส่งมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางเพื่อนำไปลงทะเบียนและใช้ในโครงการหรือโอกาสต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมต่อไป

6.5      การเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงสุดที่ร่วมในงานเลี้ยงรับรองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยในการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ (ที่มิได้ร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าว) ตามตารางอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าเลี้ยงรับรองนั้น

 

 1. การปฏิบัติต่อพนักงาน

7.1      เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของ
บริษัทฯ โดยส่วนรวม

7.2      ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

7.3      ส่งเสริมการอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ประเมินพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

7.4      การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น การให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทำอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสมของพนักงาน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาเงินเดือนและให้รางวัล บริษัทฯ จะดำเนินการโดยยึดหลักความเป็นคนเก่งงาน เก่งคิด เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่ชัดเจน

7.5      ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคและเหมาะสมเป็นธรรม

7.6      ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานอย่างเคร่งครัด

7.7      ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งในการทำงานและสภาพแวดล้อมทั่วไปให้เหมาะสม  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

7.8      เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนของพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับอย่างจริงใจและพร้อมนำมาแก้ไข ปรับปรุงและกำหนดมาตรการป้องกันตามความเหมาะสม

7.9      ยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

 

 1. การปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน

8.1      ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน

8.2      ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

8.3      ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ

8.4      ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ

8.5      ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานและเพื่อนร่วมงานทุกระดับ

8.6      หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของกลุ่มบริษัทฯ

8.7      ไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว   รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

8.8      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ ค่านิยม และประเพณีอันดีงาม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

8.9      ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

8.10    ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใด ๆ อันนำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

8.11    รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในบริษัทฯ

8.12    สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และส่วนรวม

8.13    ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

8.14    ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

8.15    ไม่มีตำแหน่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างในองค์กรอื่น

 

 1. การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า

9.1      ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรมโดยอยู่บนหลักของประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อกัน และเปิดโอกาสในการรับฟังและปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างจริงใจ

9.2      เสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล

9.3      ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริงในการโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ เงื่อนไข หรือราคาของบริการ

9.4      ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

9.5      ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและการบริการที่ดีเหมาะสมด้วยราคาที่สมเหตุผลและเป็นธรรม

9.6      ประสานงาน ดูแล บริการลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

9.7      รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

9.8      ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้ (ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน รวมถึงการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะชำระหนี้ได้) อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจ้งแก่คู่สัญญาทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกัน  พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยมุ่งเน้นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

9.9      รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง

9.10    บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง อีกทั้งการบริหารสภาพคล่องเพื่อความพร้อมในการชำระคืนหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาครบกำหนด

9.11    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง

9.12    ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ

 

 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

10.1    บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม (รวมถึงนักลงทุนสถาบัน) ทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม

10.2    บริษัทฯ จะบริหาร จัดการทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10.3    บริษัทฯ จะรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นจริงและสม่ำเสมอ

10.4    บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

10.5    บริษัทฯ จะกำกับ ดูแลไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มบุคคลโดยไม่ถูกต้องและขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

11.1    ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยรวม

11.2    เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

11.3    ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

11.4    รับผิดชอบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเคารพต่อขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

11.5    ดำเนินกิจกรรมทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกษา การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ ผ่านการดำเนินการขององค์กรเอง หรือร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐ

11.6    ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานสากล

11.7    ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ สามารถสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นไปยังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือส่งข้อร้องเรียน ตามที่ปรากฏดังต่อไปนี้

- ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120

- โทรศัพท์ภายในที่หมายเลข เบอร์โทร. [02-291-2888 ต่อ 5000]

- อีเมล์ ที่ ethics@shera.com

- กล่องรับข้อร้องเรียน ประจำสำนักงานใหญ่และโรงงานทุกสาขา

 
 
Share line