โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

 

บริษัทย่อยในประเทศ

  • บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด (99.99%)*

 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

  • Shera Building Solution Philippines Corp. (99.99%)*
  • PT Shera Building Solution Indonesia (98.4%)*
  • Shera Vietnam Company Limited (100%)
  • Shera Myanmar Company Limited (100%)
  • Shera Building Solutions India Private Limited (99.99%)*


* ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

 

Share line