โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัทย่อยในประเทศ

  • SHERA PUBLIC COMPANY LIMITED (100%)*

 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

  • The Thai Olympic Fibre-Cement Company Limited (“TOFC”) (99.87%)
  • Mahaphant Fibre-Cement (South Asia) Pvt Ltd. (50%)
  • Shera Building Solution (Philippines) Corp. (99.99%)
  • PT. Shera Building Solution Indonesia  (“SHERA ID”) (98.4%)
  • Shera Vietnam Company Limited (“SHERA VN”) (100%)
  • Shera Myanmar Company Limited (“SHERA MM”) (100%)
  • Shera Building Solutions India Private Limited(“SHERA INDIA”) (100%)
  • Mahaphant India Private Limited (“MAHAPHANT INDIA”) (100%)


* ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

 

Share line