conduct
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เรียกรับหรือรับสินบนทุกประเภทและไม่ว่าสินบนนั้นจะอยู่ในรูปแบบ ประเภท วิธีการใด ๆ ด้วยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ซึ่งเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ บุคคลทั่วไป บุคคลของหน่วยงานเอกชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการกระทำหรือละเว้นการกระทำเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับอนุโลมให้กระทำได้หรือเป็นไปตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามแห่งท้องถิ่นที่สังคมทั่วไปยึดถือปฏิบัติตามกาลโอกาสโดยสอดคล้องกับกฎหมายและศีลธรรมอันดี

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คำนิยาม

1.1  “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล อื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การคดโกง ฉ้อฉล ยักยอก

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

1.2  “การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใดหรือสถานที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทำอันมิควรหรือกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

1.3  ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

  1. มาตรการดำเนินการ

2.1  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานในสังกัดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติใช้ในทุกกิจกรรมธุรกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2  การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ยึดถือตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะกำหนดให้มีขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามต่อไป

2.3  บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ

2.4  ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับและจริยธรรม ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

2.5  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นใดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

2.6  บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนของพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องหรือมีการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมหรือการทุจริตคอร์รัปชั่นหรืออื่นใดขึ้น โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางดังต่อไปนี้

• จดหมาย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 2426/3 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
• เบอร์โทรศัพท์ [ 02-291-2888 ต่อ 5000 ]
• อีเมล์ ที่ ethics@sherasolution.com

2.7  บริษัทฯ จะคุ้มครองโดยไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมไปถึงพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่อง ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.8  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งข้อร้องเรียนเข้ามาหรือมอบหมายให้หน่วยงานงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2.9  กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น พร้อมศึกษาข้อเท็จจริงเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมโดยทันทีและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ อีกทั้งให้พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมเป็นธรรมตามเหตุแห่งกรณีดังกล่าวนั้น

  1. แนวทางการปฏิบัติ

3.1  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม รวมทั้งดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน การให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ  เป็นต้น การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงการเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ  เป็นต้น

3.2  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย และในทุกประเทศที่ตัวแทนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในนามของบริษัทฯ

3.3  นโยบายนี้ขยายไปถึงบริษัท ตัวแทน คู่สัญญาหรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ

3.4  หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที

3.5  ผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้โดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน หรือทราบถึงการกระทำดังกล่าวแต่ล้มเหลวในการจัดการแก้ไขหรือแจ้งเบาะแส จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3.6  ตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถูกเลิกสัญญากับบริษัทฯ

3.7  บริษัทฯ จะไม่ลงโทษ ลดตำแหน่ง หรือทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใด ๆ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการดำเนินงานในแต่ละระบบตามหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.3  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร รับผิดชอบในการบริหารจัดการให้มีกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4.4  คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและสอบทานการดำเนินงานในแต่ละสายงาน ระบบงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับและเจตนารมณ์ขององค์กรโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.5  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป อีกทั้งเผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

  1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

5.1  ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง

5.2  พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

5.3  เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

5.3.1  ความเป็นกลางทางการเมือง โดยส่งเสริมพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ใช่การกระทำการใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่แสดงออกว่าเป็นการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรหรือเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานการเมืองในพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวนั้น

5.3.2  การรับ การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ต้องไม่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยและเหมาะสมกับกาลโอกาสของขนบธรรมเนียมประเพณีและสอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นการกระทำที่อาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีแนวปฏิบัติคือ

5.3.2.1  ห้ามพนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องเรียกหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ลูกค้าช่วง ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

5.3.2.2  บริษัทฯ มีนโยบาย “งดรับ” ของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดจากคู่ค้าทางธุรกิจ โดยพนักงานมีหน้าที่สื่อสารให้คู่ค้าทางธุรกิจรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใดของคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรืออื่น ๆ บริษัทฯ อนุโลมให้รับได้ โดยเมื่อผู้แทนบริษัทฯ ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแล้วให้ส่งมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางเพื่อนำไปลงทะเบียนและใช้ในโครงการหรือโอกาสต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมต่อไป โดยมีรายการที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่งคือ

• ห้ามรับเงินสดหรือเช็คหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามที่กำหนดข้างต้นและให้ส่งมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลาง

• การรับของชำร่วย ของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายโดยทั่วไปหรือมอบให้ตามกาลโอกาส ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด ให้ส่งมอบสิ่งของนั้นให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลาง เพื่อนำไปลงทะเบียนและใช้ในโครงการหรือโอกาสต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมต่อไป

5.3.3  การให้หรือบริจาคเพื่อการกุศล การให้หรือการสนับสนุนในกิจกรรมสังคมใด ๆ ด้วยเงินหรือสิ่งของต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้และมีเอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ดังนั้น จึงให้มีแนวดำเนินการตามข้อนี้ คือ

• การให้หรือบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

• หน่วยงานบัญชีและการเงินรวบรวมและสรุปงบประมาณเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้การสนับสนุนในกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

• หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ในการรับเรื่องจากผู้ขอรับบริจาค และตรวจสอบ/ตรวจรับเอกสารบริจาคจากโรงเรียน วัด หน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ

• หน่วยงานทรัพยากรบุคคลประสานงานติดตามเอกสารยืนยันการรับบริจาคหรือการให้การสนับสนุน

• หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายในสุ่มตรวจความถูกต้องของการบริจาคหรือการให้การสนับสนุนตามวัตถุประสงค์

5.3.4  การใช้เครื่องมือทางการตลาดและการค้าขาย ด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้าหรือการจัดสนับสนุนกิจกรรมทางการค้า มีแนวทางดำเนินการดังนี้

• พิจารณาอย่างรอบคอบให้มั่นใจว่า ผู้ขอรับการสนับสนุนจะดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นำเสนอโดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้าร่วมด้วย

• การสนับสนุนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบุคคลใดหรือหน่วยงานใด และไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการทุจริตได้

• การสนับสนุนนั้นถูกต้องตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม

• หน่วยงานการตลาดนำเสนอตั้งงบประมาณสำหรับการสนับสนุนแต่ละปี

• ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทำเอกสารโครงการและวัตถุประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดจากหน่วยงานภายนอกที่ขอรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ

• ผู้ประสานงานภายในบริษัทฯ ที่เสนอการขอรับการสนับสนุนมีหน้าที่ติดตามประเมินผลและรายงานผลของการดำเนินงานของโครงการ

• ผู้ประสานงานภายในบริษัทฯ ที่เสนอการขอรับการสนับสนุนประสานงานติดตามหลักฐานการดำเนินโครงการและ/หรือภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งให้ฝ่ายการตลาดและส่งมอบเอกสารเอกสารที่ถูกต้องตามหลักบัญชีการเงินแก่หน่วยงานบัญชีและการเงิน

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการสนับสนุน การให้ส่วนลดหรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

5.3.5  ห้ามให้หรือรับสินบนหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้ข้าราชการหรือภาครัฐกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นการติดต่อภาครัฐเพื่อการใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่กำหนดไว้

5.3.6  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3.7  บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

  1. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

6.1  บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้เข้าไปลงทุน โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการดูแลและประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามแนวทางที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

6.2  แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ    สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

6.3  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต  คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส

6.4  บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

6.5  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ติดต่อหรือสอบถามได้ที่อีเมล์ ethics@sherasolution.com

 

 
Share line