Feb 24, 2014   SHERA Infillwall Installation    2,128

SHERA infillwall - 2) ขั้นตอนการติดตั้งแผ่นเฌอร่าบอร์ด

Share line

Recommented Videos

 • Chillva Coffee | SHERA
  Nov 08, 2018    1,480
  Chillva Coffee

  Chillva Coffee by SHERA Zedar Shake

  Share line
 • The Tree Condominium | SHERA
  Aug 04, 2014    1,039
  The Tree Condominium

  โครงการคอนโดมิเนียมที่เลือกใช้ระบบผนัง เฌอร่า อินฟิลวอลล์ (SHERA Infillwall) นวัตกรรมใหม่ของงานระบบผนัง ซึ่งเป็นการนำแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เฌอร่าบอร์ด ติดตั้งในรูปแบบผนังทึบ ตอบสนองความต้องการของงานก่อสร้างสมัยใหม่ที่เน้น ความรวดเร็ว สวยงาม ประหยัด และปลอดภั

  Share line
 • ผนังสวยด้วย แผ่นลาย เฌอร่า บอร์ด: ลายเกลียวคลื่น | SHERA
  Jan 23, 2017    2,659
  ผนังสวยด้วย แผ่นลาย เฌอร่า บอร์ด: ลายเกลียวคลื่น

  SHERA Deco Board ประกอบด้วย 2 ความหนา 1.) หนา 6 X 1200 X 2400 (มม.) 2.) หนา 8 X 1200 X 2400 (มม.) สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มีทั้งหมด 9 ลาย ดูสินค้าเพิ่มเติมที่

  Share line
 • Nichao Commercial Ads 2 | SHERA
  May 27, 1994    843
  Nichao Commercial Ads 2

  This TV Commercial Ads that was so popular in the past (over 10 years ago). It made Thai people know Ha Huang Roof. This ads sequels the 1st Ha Huang TVC; Nichao 45 Sec. The Story : In the globalization world, even if Nichao, a tribesman in Africa,

  Share line
 • Repainting by SHERA Paint (EN) | SHERA
  Mar 17, 2015    1,030
  Repainting by SHERA Paint (EN)

  Share line