Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000467 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยวิธี E-Auction
23 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000466 ประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam)
23 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000465 ประกวดราคางานจ้างสร้าง และติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 3 Q/hr for Project M20 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
20 พฤศจิกายน 2563
9 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000464 ประกวดราคางานจ้างสร้าง/ปรับปรุงชุดป้อนงาน Feed in, Feed out และ Conveyer เครื่อง Multi Ripsaw Paul (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
20 พฤศจิกายน 2563
18 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000463 ประกวดราคางานจ้างสร้าง Sieve Cylinder Dia.1000 Project M20 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 พฤศจิกายน 2563
9 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000462 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยประจำโรงงาน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 พฤศจิกายน 2563
7 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000461 ประกวดราคางานเช่ารถประจำหน่วยงาน ปี 2564
17 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000460 ประกวดราคางานจ้างสร้างและติดตั้ง Cone Tank & Platform for Project M20 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000459 ประกวดราคา MDB for Sand 3 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
10 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12:00 น.