Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000335 ประกวดราคางานจ้างออกแบบและวางระบบ SCADA Boiler Control System (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
1 พฤศจิกายน 2562
10 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000334 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำโรงงานนครศรีธรรมราช บมจ.เฌอร่า
31 ตุลาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000333 ประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานนครศรีธรรมราช บมจ.เฌอร่า
31 ตุลาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000332 ประกวดราคางานจ้างแรงงานผลิตกระเบื้องอุปกรณ์ครอบขาว และกระเบื้องอุปกรณ์ครอบสี (บ.เฌอร่า โรงงานสาขานครศรีธรรมราช)
29 ตุลาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000331 ประกวดราคางานรถรับ-ส่งพนักงาน (รถตู้) บ.เฌอร่า โรงงานนครศรีธรรมราช
29 ตุลาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000330 ประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานพุทธมลฑลสาย 5 บมจ.เฌอร่า
29 ตุลาคม 2562
7 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000329 ประกวดราคางานขายเศษซากเบ็ดเตล็ด และ ขยะปนเปื้อน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
25 ตุลาคม 2562
15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000328 ประกวดราคางานซ่อมมอเตอร์ (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
25 ตุลาคม 2562
15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000327 ประกวดราคางานปรับปรุง Forming Roll Perimeter 6M (หล่อปลอกใหม่) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
22 ตุลาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.