Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000233 ประกวดราคางานจ้างรื้อถอนพร้อมขายเศษซากเครื่องจักร บ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี
8 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000232 ประกวดราคาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก (Carton & Corrugated Sheet)
8 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000231 ประกวดราคาเทปกาวใส OPP (กาวยาง)
18 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000230 ประกวดราคาม้วนฟิล์ม HDPE (HDPE Film)
18 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000229 ประกวดราคางานตรวจสอบ/วิเคราะห์ ซ่อมแซมและทดสอบ เสา/คาน อาคารโรงงานส่วนผลิต (บมจ. เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 ธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000228 ประกวดราคางานจัดซื้อ PCD Cutter Lot#1 ปี 2019 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 ธันวาคม 2561
3 มกราคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000227 ประกวดราคางานบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000226 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการส่งออก
13 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000225 ประกวดราคา เหล็กพืด (Steel Strapping)
13 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
เวลา 15:00 น.