Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000344 ประกวดราคาสายรัด PET (PET Strapping)
13 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000343 ประกวดราคาสายรัด PP (PP Strapping)
12 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000342 ประกวดราคางานก่อสร้างและต่อเติมอาคารผลิต M.20 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
12 ธันวาคม 2562
20 ธันวาคม 2562
เวลา 12:00 น.
MHP-000341 ประกวดราคางานกำจัด/บำบัดของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
12 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000340 ประกวดราคา LLDPE Stretch Film (ฟิล์มยืด)
9 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000339 ประกวดราคารถเช่าประจำหน่วยงาน
9 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562
เวลา 12:00 น.
MHP-000338 ประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด 880 kVA/ 704 kW พร้อมติดตั้ง (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 พฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000337 ประกวดราคางานจ้างล้างเครื่องจักร (บ.เฌอร่า โรงงานสาขานครศรีธรรมราช)
13 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000336 ประกวดราคาการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำ บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี
7 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.