Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000505 งานประกวดราคา PE Roll SHERA แบบมีพิมพ์ โดยวิธี E-Auction
3 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000504 ประกวดราคาสายรัด PET (PET Strapping) โดยวิธี E-Auction
2 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000503 ประกวดราคางานติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop กำลังการผลิตรวม 3.2 เมกะวัตต์ (เฟส 5) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
1 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 17:00 น.
MHP-000502 ประกวดราคาการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำโรงงาน ปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
29 มกราคม 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 17:00 น.
MHP-000501 ประกวดงาน Installation Power & Control Sand 3 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
28 มกราคม 2564
8 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10:00 น.
MHP-000500 ประกวดราคาอะไหล่กลุ่ม Bearing ประจำปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
27 มกราคม 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000499 ประกวดราคาจาระบีกันน้ำ ประจำปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
27 มกราคม 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 17:00 น.
MHP-000498 ประกวดราคางานจ้างลอกท่อระบายน้ำพื้นที่โรงงาน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
25 มกราคม 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000497 ประกวดราคางานจ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารพร้อมสร้าง Concrete Foundation สำหรับ Boiler 35 Ton (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
22 มกราคม 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.