Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000469 ประกวดราคางานก่อสร้างบ่อพักน้ำสำรองขนาดความจุ 35,000 ลูกบาศก์เมตร
26 พฤศจิกายน 2563
15 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000468 ประกวดราคาระบบบริหารลานจอดรถยนต์ (บ.เฌอร่า สำนักงานใหญ่)
23 พฤศจิกายน 2563
4 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000467 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยวิธี E-Auction
23 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000466 ประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam)
23 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000465 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างสร้าง และติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 3 Q/hr for Project M20 สำหรับติดตั้งที่ โรงงานเฌอร่า ลพบุรี
20 พฤศจิกายน 2563
9 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000464 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างสร้าง/ปรับปรุงชุดป้อนงาน Feed in, Feed out และ Conveyer เครื่อง Multi Ripsaw Paul ติดตั้งที่ โรงงานเฌอร่า ลพบุรี
20 พฤศจิกายน 2563
18 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000463 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างสร้าง Sieve Cylinder Dia.1000 Project M20 สำหรับติดตั้งที่ โรงงานเฌอร่า ลพบุรี
18 พฤศจิกายน 2563
9 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000462 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยประจำโรงงาน
18 พฤศจิกายน 2563
7 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000461 ประกวดราคางานเช่ารถประจำหน่วยงาน ปี 2564
17 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12:00 น.