Procurement Announcement
No. Subject Data recording date Offer closing date
MHP-000412 งานประกวดราคาสายรัด PET (PET Strapping)
3 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000411 ประกวดราคางาน Shrink Film (พิมพ์ 3 สี และ 2 สี)
3 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000410 ประกวดราคางานออกแบบ สร้าง และติดตั้ง เครื่อง Auto Strapping Machine & Auto Wrapping (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
2 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000409 ประกวดราคางานประกันภัยทรัพย์สินและความเสี่ยงประจำปี 2563-2564
18 มิถุนายน 2563
3 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000408 ประกวดราคางานติดตั้งระบบ RPA สำหรับ AP invoice process
17 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000407 ประกวดราคางานพาเลทไม้เพื่อการส่งออก (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
12 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000406 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำโรงงานพุทธมณฑลสายห้าและลาดหลุมแก้ว บมจ.เฌอร่า
8 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000405 ประกวดราคางานติดตั้งระบบซอฟแวร์การบริหารคลังสินค้า (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000404 ประกวดราคาระบบการป้องกันระยะไกล และระบบ INTER TRIP (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
3 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563
เวลา 17:00 น.