Feb 21, 2014   Inspiration    1,057
Share line

Eco-Design Concept

โดยทั่วไปแล้วการออกแบบหรือสร้างบ้านเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถ พิจารณาไปในด้านหลักๆ ได้ 2 ด้านคือ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านเทคโนโลยี (Eco-design technology)

เทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับบ้าน ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านพลังงาน ด้านการระบบรดน้ำต้นไม้ และการออกแบบด้วยระบบธรรมชาติ (passive design) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การเลือกใช้ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (solar collector)

เป็น อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานจากรังสีแสงอาทิตย์มาเพิ่ม อุณหภูมิให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสามารถนำมาทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนจาก เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแหล่งพลังงานอื่นๆ โดยจะมีประโยชน์ในการลดการใช้พลังงานเหล่านั้นลงไป

โดยระบบผลิตน้ำ ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบผลิตน้ำร้อนจากเครื่อง ปรับอากาศ (Heat Recovery System), ระบบผลิตน้ำร้อนจากปล่องควัน เรียกว่า ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Solar Hybrid System) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถนำพลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับพลังงานความ ร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องต้มน้ำ (boiler) จึงเป็นระบบที่มีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วที่สุด (สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2556)

1.2 ระบบการส่งน้ำรดต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (semi-automatic water irrigation system - SWI)

เนื่อง จากการรดน้ำต้นไม้เป็นกิจกรรมหลักของการดูแลรักษาสภาพของภูมิทัศน์ ระบบการส่งน้ำเป็นประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบที่นิยมใช้เป็นระบบที่อาศัยแรงดันน้ำจากจักรกล แต่ระบบดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการในระยะยาว ดังนั้นระบบที่เห็นควรนำมาพิจารณาใช้คือระบบที่ลดการใช้เครื่องจักรกลใน กิจกรรมดังกล่าว และพยายามปล่อยให้การไหลแบบธรรมชาติด้วยแรงโน้มถ่วง และระบบการไหลซึมผ่านวัตถุพรุนน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนการไหล

1.3 แนวทางการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงาน

โดย ทั่วไปแล้วการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนั้นมีแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบ คือ แบบอาศัยเครื่องจักรกล (active design) และแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) ซึ่งทั้งสองรูปแบบพยายามจะให้เกิดภาวะอยู่สบายแต่มีภาคปฏิบัติต่างกัน ทั้งนี้การออกแบบและนำไปก่อสร้างควรเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท รอบข้าง เช่นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยในเรื่อง พื้นที่ใช้สอย การเชื่อมต่อพื้นที่ใช้งานและความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งอาคาร

ซึ่ง สามารถสรุปผลเป็นรูปธรรมต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น การวางแนวอาคารในทิศเหนือ-ใต้ เพื่อให้พื้นที่รับแดดอยู่ด้านแคบ แต่เปิดรับลมได้ดี กำหนดตำแหน่งช่องเปิดให้รับลมประจำทิศใต้ ให้สามารถเข้า-ออก และกระจายทั่วอาคารได้ ปรับสภาพแวดล้อมรอบอาคาร โดยอาศัยประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้การออกแบบเพื่ออาคารประหยัดพลังงานเต็มรูปแบบ (เพราะมีผลต่อค่าใช้จ่าย) แต่การเลือกใช้ในบางประเด็นที่ลงทุนไม่มากแต่ได้ผลดี

2. เทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ (eco-material technology and planting)

ใน ส่วนนี้จะเน้นไปที่วัสดุที่ไม่ใช่ส่วนของอาคารโดยตรง ซึ่งจะเน้นไปที่วัสดุส่วนภูมิทัศน์และงานบริเวณอื่นๆ เช่นที่จอดรถ ทางเท้า และถนน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลออัตราการไหลของน้ำผิวดินที่เกิดจากฝนตก (ลดการสึกก่อนของพื้นผิว) เพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่ยังคงความแข็งแรง ในขณะที่การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมนั้น จะมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุง-ดูแล และยังไม่เป็นการทำลายระบบนิเวศน์เดิมของพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย จึงนำเสนอรูปแบบการออกแบบโดยเน้นการเลือกวัสดุมาใช้งานในแต่ละจุดดังต่อไป นี้

2.1 เลือกใช้บล็อกหญ้าในการปูที่จอดรถ (grass block)

ที่ จอดรถเป็นที่โล่งที่ปกติอยู่กลางแจ้งและเป็นที่รับน้ำฝนโดยตรง ทั้งนี้โดยทั่วไปที่จอดรถอาจเทคอนกรีตปกติก็สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ แล้ว แต่ปัญหาของลานคอนกรีตคือการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปยังพื้นที่รอบ ข้าง รวมไปถึงการที่ไม่สามารถหน่วงการไหลของน้ำได้ดีทำให้อาจเกิดการไหลที่เร็ว เกินไปจนสร้างความเสียหายสึกกร่อนได้ ดังนั้นควรเลือกใช้ grass block แทน เพื่อให้หญ้าลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์และเพิ่มสัดส่วนพื้นผิวที่น้ำซึมผ่าน ได้ง่าย โดยมีตัวอย่างของ grass block

2.2 เลือกใช้พืชท้องถิ่น (native plant)

การ เลือกใช้พืชท้องถิ่นนั้นมีประโยชน์หลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหาการบำรุงรักษา เนื่องจากพืชท้องถิ่นมักทนต่อสภาพท้องถิ่น ทนต่อโรคได้ดี อีกทั้งยังไม่เป็นการทำลายระบบนิเวศน์เดิมของพื้นที่ เนื่องจากต้นไม้มักเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งสัตว์บางประเภทต้องอาศัยพืชหรือต้นไม้บางชนิดเท่านั้น นอกจากนี้ตำแหน่งของการวางต้นไม้ใหญ่ ในด้านที่เหมาะสมก็จะช่วยทำให้ลดความร้อนเข้าสู่อาคารซึ่งการออกแบบควรคำนึง ถึงจุดนี้ด้วย

บทสรุป
ข้างต้นเป็นแนวทางใน เบื้องต้น ซึ่งในการทำงานจริงเมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งเรื่องข้อจำกัดอื่นๆที่จะเกิดขึ้น จะทำให้แนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่มีแนวทางใดเหมาะสมกับทุกสถานที่ ดังนั้นการศึกษา-วิจัยที่เหมาะสมจะทำให้การออกแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์

เรื่องโดย ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
13 กุมภาพันธ์ 2557
Share line

Recommented Stories

 • Gardening Tips for Townhouses to Add More Privacy
  Oct 19, 2015    1,543
  Gardening Tips for Townhouses to Add More Privacy

  หากการอยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวหรือไม่ปลอดภัยจากสายตาคนนอก ขอแนะนำการจัดสวนช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว และสร้างบรรยากาศให้ดียิ่งขึ้น

  Share line
 • 6 ขั้นตอนต้องรู้ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนสร้างและต่อเติมบ้าน
  Apr 26, 2015    1,445
  6 ขั้นตอนต้องรู้ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนสร้างและต่อเติมบ้าน

  มาเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ที่ทุกคนต้องเจอในการสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน เพื่อวางแผนทำบ้านให้ที่ดีที่สุด และเกิดปัญหาน้อยที่สุด

  Share line
 • 6 Cool Ways to Shade Your House from Sunlight
  Mar 31, 2017    1,567
  6 Cool Ways to Shade Your House from Sunlight

  ถ้าไม่อยากให้อากาศในบ้านร้อนจัดเพราะเจอแดดแรง ตามมาดูเคล็ดลับการบังแดดให้บ้านได้ที่นี่เลยค่ะ

  Share line
 • Popular Materials for Exterior Walls
  Sep 28, 2015    2,932
  Popular Materials for Exterior Walls

  ผนังก็เปรียบเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของบ้าน จะเลือกใช้วัสดุชนิดใดดี ลองพิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้

  Share line
 • Economical Ways to Improve your Feng Shui for Luck
  Dec 23, 2017    1,195
  Economical Ways to Improve your Feng Shui for Luck

  ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ คุณเองก็ปรับฮวงจุ้ยบ้านให้ดีขึ้นได้ ไม่จำเป็นต้องใช้งบเยอะอย่างที่คิด เพียงทำตามคำแนะนำเหล่านี้

  Share line
 • Tree Houses
  Nov 12, 2017    1,249
  Tree Houses

  "ไม้พื้นเฌอร่า คัลเลอร์ ทรู" เป็นได้มากกว่าพื้นไม้ เพราะนำมาสร้างสรรค์จินตนาการได้หลากหลาย รวมถึง "บ้านต้นไม้" ซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กของใครหลายคนด้วย จะออกมางดงามแค่ไหน ตามไปดูพร้อมๆ กันเลยนะคะ

  Share line