ข้อมูลที่ทางบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้น ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ปี พ.ศ. 2554

โดยบริษัท บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

การใช้งานเว็บไซต์ sherasolution.com เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัดหรือข้อขัดข้อง ของระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าตกลงไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จัดการสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ sherasolution.com โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด