ข้อตกลงทั่วไป
 1. ทาง SHERAsolution.com เราขอสงวนสิทธิการให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนภายใน SHERAsolution.com ซึ่งข้อมูลการให้บริการ และการซื้อขาย ตลอดจนบทสนทนา จะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการ และซื้อขายจากทาง SHERAsolution.com
 2. การใช้บริการ และซื้อขายภายใน SHERAsolution.com จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นสมาชิกจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ทาง SHERAsolution.com ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ภายใน SHERAsolution.com โดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการซื้อขายภายใน SHERAsolution.com ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงขอความกรุณาผู้ใช้ บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ภายใน SHERAsolution.com นี้
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 1. ทาง SHERAsolution.com เราขอสงวนสิทธิการให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนภายใน SHERAsolution.com ซึ่งข้อมูลการให้บริการ และการซื้อขาย ตลอดจนบทสนทนา จะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการ และซื้อขายจากทาง SHERAsolution.com
 2. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกภายในเว็ปไซต์กรุณากรอกรายละเอียดส่วนตัวตามความ เป็นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง ซึ่งทาง SHERAsolution.com เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เมื่อมีปัญหาในการซื้อขาย หรือบริการภายใน SHERAsolution.com ของเรา และสงวนสิทธิ์ไม่รับบริการซื้อขายภายใน SHERAsolution.com หากสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงตามความเป็นจริง ทั้งนี้กรุณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเองภายใน SHERAsolution.com ให้ทันสมัยอยู่ เสมอเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง
 3. สมาชิกต้องรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (Login name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากสมาชิกอนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ในการใดๆ ถือว่าสมาชิกยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของสมาชิกเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับสมาชิกตามกฎหมาย
 4. ในกรณีสมาชิกใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกท่านอื่น หรือทาง SHERAsolution.com เอง สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 5. ทาง SHERAsolution.com ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบการกระทำที่ส่อ หรือสังสัย และเป็นอันตรายเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดทางกฎหมาย
การจำกัดความรับผิด
 1. เนื้อหาและข้อมูลภายใน SHERAsolution.com แม้ทาง SHERAsolution.com จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ทาง SHERAsolution.com ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น ทาง SHERAsolution.com เราจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล หรือการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ โปรแกรม ในส่วนบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ ทางเราก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
 2. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ทาง SHERAsolution.com สมาชิกยอมรับว่าทาง SHERAsolution.com ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าบริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
การสิทธิของทาง SHERAsolution.com
 1. ทาง SHERAsolution.com มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้า
 2. สมาชิกตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของในการให้บริการ และซื้อขายภายใน SHERAsolution.com ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความ คุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีทาง SHERAsolution.com เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์สมาชิกสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งาน เว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 4. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่
 5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่ง กฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว สมาชิกตกลงให้ SHERAsolution.com สามารถการยกเลิกการให้บริการ ซื้อและขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควรหรือ หากผู้ใช้บริการ พบเห็นการกระทำที่สื่อ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ living_clinic@SHERAsolution.com