ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Sherasolution.com จัดทำขึ้นโดยบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านนั้น เว้นแต่จะได้ระบุสิทธิ์อื่นไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ sherasolution.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำหรือแก้ไข ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพ ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ sherasolution.com โดยได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ sherasolution.com ไปใช้ต้องได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์จากเว็บไซต์ sherasolution.com ได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบข้อมูล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์เหล่านั้น ยึดถือปฏิบัติ แต่อย่างใด