SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ MHP-000123
วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2561

งาน/กิจกรรม
Product/Sevice
ประกวดราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ผ้าปิดจมูก)
รายละเอียดงาน/กิจกรรม
Detail
หนังสือเชิญชวนประกวดราคา
ชื่อผู้ติดต่อ
Contact Name
นายพลกฤต ตาลอิสาน
เบอร์ติดต่อ
Telephone No.
036-770-011 ต่อ 271
อีเมล์
E-mail Address
polkrit_t@sherasolution.com
วัน-เวลาปิดรับข้อเสนอ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
ไฟล์แนบ
Attachment
-

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ