SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ MHP-000119
วันที่ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2561

งาน/กิจกรรม
Product/Sevice
ประกวดราคางานโครงการ Data Center on Cloud
รายละเอียดงาน/กิจกรรม
Detail
หนังสือเชิญชวนประกวดราคา
ชื่อผู้ติดต่อ
Contact Name
นางสาวนภัสวรรณ วรพาสน์พฤฒิ
เบอร์ติดต่อ
Telephone No.
02-291-2888 ต่อ 9813
อีเมล์
E-mail Address
napussawan_v@sherasolution.com
วัน-เวลาปิดรับข้อเสนอ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
ไฟล์แนบ
Attachment
รายละเอียด โครงการ Data Center on Cloud

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ