SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000271 ประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด บมจ.เฌอร่า สำนักงานใหญ่ 12 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000270 ประกวดราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและดูแลจราจร บมจ. เฌอร่า สาขาสำนักงานใหญ่ 12 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000269 ประกวดราคางานจ้างปรับพื้นที่และเทพื้นคอนกรีตในอาคาร M11 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 12 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000268 ประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 ตัว พร้อมงานรื้อถอนตัวเก่าและติดตั้งตัวใหม่ (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 09 เมษายน 2562 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000267 ประกวดราคางานบริการตรวจสอบสภาพ พร้อมบำรุงรักษาสายส่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) ขนาด 22kV (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 26 มีนาคม 2562 10 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000266 ประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 22KV/400V ชนิด Oil Type และ Dry Type (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 26 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000265 ประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาแทปปรับแรงดัน (Tap changer) ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 25 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000264 ประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสวิตช์เกียร์ (Switch Gear) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 25 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000263 ประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน Substation 115/22KV. (สถานีไฟฟ้าย่อย) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 25 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.
MHP-000262 ประกวดราคางานบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ Main Distribution Board (MDB) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 25 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น.